دیگ دوجداره

دیگ دوجداره

دیگ دوجداره برای پخت برنج در ظرفیت های 300 لیتر برای پخت 35 کیلوگرم برنج

بدنه تمام استیل ، دارای شیر تخلیه آب جهت آبکشی آسان

به دلیل سیستم اتوماتیک پخت برنج کاهش نیروی انسانی را در بر دارد

صرفه جویی در پخت برنج به دلیل ته دیگ نشدن برنج