شربت سردکن

شربت سردکن

 

ظرفیت هر مخزن 10 لیتر

دو مخزنه و سه مخزنه